Doprava ZDARMA po celé ČR k nákupu nad 2100 Kč.

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti
CB21 Pharma, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemné vztahy, resp. práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností CB21 Pharma, s.r.o., IČO 075 63 094, se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108810 (dále jen „CB21 Pharma, s.r.o.“), jakožto prodávajícím, a fyzickou osobou, jakožto kupujícím, skrze internetový obchod obchodní společnosti CB21 Pharma, s.r.o. nacházející se na adrese https://canneff.com, dostupné i na: https://cb21pharma.com.

 

I. Definice

 

„Webovými stránkami“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetové stránky adrese https:// canneff.com, dostupné i na: https://cb21pharma.com.

„Internetovým obchodem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný prostřednictvím Webových stránek.

„Občanským zákoníkem” se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Prodávajícím“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost CB21 Pharma, s.r.o., IČO 075 63 094, se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108810, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 Občanského zákoníku, nebo podle okolností jiná právnická osoba, s níž je Prodávající majetkově propojen. Pokud je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Kupující oslovován, je tím oslovován Prodávajícím.

„Kupujícím“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí Spotřebitel.

„Spotřebitelem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná. V pochybnostech při výkladu pojmu „Spotřebitel” se přiměřeně použije výklad tohoto pojmu podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku.

„Smluvními stranami” se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí Prodávající na straně jedné a Kupující nebo více Kupujících na straně druhé.

„Výdejním místem“ se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách rozumí kterékoli z výdejních míst Zásilkovny nebo PPL Parcelshopu nacházejících se na území České republiky a další místa uvedená na Webových stránkách Prodávajícího.

II. Základní ustanovení

1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky zejména upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji a koupi zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku též jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“ nebo „Smlouva“).

2.Bude-li Kupující užívat i dalších služeb poskytovaných Prodávajícím, na které se vztahují zvláštní smluvní podmínky Prodávajícího, mají pro takové služby příslušné zvláštní smluvní podmínky přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.Akceptace těchto Všeobecných obchodních podmínek Kupujícím je podmínkou pro uzavírání Kupních smluv s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu a pro založení uživatelského účtu Kupujícího v rámci Internetového obchodu. Zřízením uživatelského účtu v rámci Internetového obchodu, odesláním objednávkového formuláře nebo jiným obdobným způsobem vyjadřuje Kupující svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat a zároveň uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou k nalezení na Webových stránkách Prodávajícího. Bez vyjádření souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů nemůže Kupující uzavírat Kupní smlouvy s Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu, ani si zřídit uživatelský účet v rámci Internetového obchodu. Totéž platí obdobně i v případě, že Kupující začne využívat některých dalších služeb Prodávajícího, k nimž se budou vztahovat další smluvní podmínky.

4.Veškeré smluvní vztahy mezi Smluvními stranami jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, popřípadě Kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají příslušným právním předpisům Evropské unie.

5.Při využívání Internetového obchodu, zakládání uživatelské účtu či uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím jsou Spotřebitelem Prodávajícímu poskytovány osobní údaje, např. e-mailové adresy apod. Bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje dokument Zásady zpracování osobních údajů.

III.  Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

Kupující podáním a odesláním objednávky zboží na Webových stránkách Internetového obchodu Prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů, že s nimi souhlasí a že měl možnost se s nimi seznámit v dostatečném předstihu před podáním objednávky.

IV. Uživatelský účet

1. Pro objednání zboží z Internetového obchodu Prodávajícího a následné uzavření Kupní smlouvy má Kupující možnost zřídit si na Webových stránkách uživatelský účet, pod kterým bude registrován u Prodávajícího.

2. Kupující se zřízením uživatelského účtu zavazuje uzavřít Kupní smlouvu dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a využívat služby pouze v případě, že je způsobilý tyto Všeobecné obchodní podmínky a Zásady zpracování osobních údajů platně přijmout a být jimi vázán.

3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu a činit jiná opatření, která znemožňují snadné získání jeho přístupových údajů třetími osobami. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

V. Kupní smlouva

1. Před objednáváním zboží z Internetového obchodu je Kupující oprávněn zřídit si uživatelský účet dle článku IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž v takovém případě nebude povinen znovu vyplňovat své osobní a kontaktní údaje.

2. Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží dle jeho objednávky učiněné v Internetovém obchodě a Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu, a to včetně případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby či dopravy. Konečná kupní cena, jež se zobrazuje v posledním kroku odeslání objednávky, je uváděna včetně DPH.

3. Všechny druhy zboží nabízené v Internetovém obchodě jsou Kupujícímu představeny a podrobně popsány na Webových stránkách, včetně barevného vyobrazení balení zboží, charakteristiky a obsahu produktu z hlediska jeho vlastností, předpokládaných a očekávaných účinků, zejména bezprostředního působení na pokožku, a přesného složení ze vstupních výrobních látek a přísad, případně i včetně doporučení Prodávajícího, s jakými druhy zboží z Internetového obchodu je vhodné daný produkt kombinovat k dosažení optimálního účinku.

4. Prodávající vychází z toho, že Kupující vybírá zboží postupem podle čl. V odst. 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek na základě zveřejněných informací o zboží s plným vědomím, že se jedná o kosmetické přípravky, jejichž předpokládané a očekávané účinky může ovlivňovat individuální zdravotní stav Kupujícího, se kterým je obeznámen a srozuměn, zejména pokud jde o případné subjektivní alergické reakce Kupujícího na látky či přísady, ze kterých je produkt složen. Kupující svými kroky směřujícími k uzavření Kupní smlouvy potvrzuje Prodávajícímu, že objednává zboží s dostatečnou informovaností o povaze zboží a zároveň se zodpovědnou znalostí svého zdravotního stavu tak, aby předešel případným nežádoucím účinkům zboží na svůj organismus.

5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem doručení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky Kupujícího (akceptací), který byl Prodávajícím zaslán elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Prodávající a Kupující tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.

6. Kupující činí v rámci Internetového obchodu jednotlivé technické kroky směřující k uzavření závazné Kupní smlouvy výhradně skrze Webové stránky https://canneff.com, dostupné i na https://cb21pharma.com, nejprve tak, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku a vyplní formulář týkající se jeho osobních a kontaktních údajů, nebo, v případě, že je Kupující registrovaným zákazníkem, může po přihlášení do svého uživatelského účtu provést objednávku v expresním režimu, tj. nemusí o své osobě následně vyplňovat osobní a kontaktní údaje. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, přičemž Kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na to jsou údaje uvedené v objednávce Prodávajícím považovány za správné.

7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v jeho objednávce, čímž dojde mezi Smluvními stranami k uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího.

8. Vzniklou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

9. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy na zboží objednané Kupujícím na Webových stránkách Prodávajícího nebo její část, a to zejména v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele příslušného zboží. O této skutečnosti Prodávající vyrozumí Kupujícího informativním e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. V případě, že Kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka v případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena, nebo který Kupující Prodávajícímu sdělí.

10.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před zasláním potvrzovacího e-mailu Kupujícímu požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně formou e-mailu či telefonicky).

11.  Kupující tímto souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající neúčtuje Spotřebiteli žádné dodatečné náklady na prostředky komunikace na dálku.

12.  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Nebezpečí škody na zboží však na Kupujícího přechází převzetím zboží.

13.  Je-li společně se zbožím Kupujícímu Prodávajícím zdarma poskytnut bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Kupujícímu poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím z Kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus.

14.  Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

VI. Cena za zboží a způsoby platby

1. Ceny zboží uvedené na Webových stránkách jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího podání Kupujícím. Ceny v přehledech a nabídkách na Webových stránkách jsou uvedeny včetně DPH, přičemž ceny jsou uváděny také včetně všech ostatních daní a poplatků s výjimkou dopravného a případného poplatku za vybraný způsob platby, jejichž výše je uvedena na Webových stránkách Prodávajícího v sekci E-shopu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího prodat zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

2. Cenu zboží dle kupní smlouvy a případné dopravné může Kupující Prodávajícímu uhradit dle své volby uvedené ve své objednávce následujícími způsoby:

·  v hotovosti ve Výdejním místě;

·  platební kartou ve Výdejním místě;

·  v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v jeho objednávce,

· bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího na základě faktury vystavené Prodávajícím Kupujícímu;

· přes online platební bránu,

3. V případě platby v hotovosti ve Výdejním místě Prodávajícího, platební kartou ve Výdejním místě Prodávajícího či platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí objednaného zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná okamžitě nebo dle data splatnosti uvedeného na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4. Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy kupní ceny.

5. Kupující, který má na Webových stránkách zřízený uživatelský účet, pod kterým je registrován u Prodávajícího, na příští nákupy získává:
– za každou uzavřenou a uhrazenou kupní smlouvu body v hodnotě 5 % z ceny zboží uvedené na Webových stránkách (zaokrouhluje se na celé body dolů);
– hodnota 1 bodu je 1 Kč a přičítají se za každou uzavřenou a uhrazenou kupní smlouvu;
– body lze kdykoliv částečně nebo zcela uplatnit na příští nákup převyšující hodnotu uplatňovaných bodů (viz tlačítko Uplatnit body);
– cena kupní smlouvy (bez nákladů na dopravu) se snižuje o hodnotu takto uplatněných bodů;
– body lze kombinovat se všemi slevovými akcemi Prodávajícího;
– body uplatněné na kupní smlouvu, od které Spotřebitel v souladu s čl. VIII těchto Všeobecných obchodních podmínek odstoupil, se Kupujícímu zpět nevracejí.

VII. Doprava a dodání zboží

1. Předáni objednaného zboží přepravci bude dle jeho dostupnosti a provozních možností realizováno v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Místo dodání zboží je stanoveno na základě objednávky Kupujícího.

2. Zásilka s objednaným zbožím obsahuje originál daňového dokladu, pokud nebyl zaslán předem ne emailovou adresu Kupujícího.

3. Objednané zboží lze dle volby Kupujícího učiněné v jeho objednávce doručit následujícími způsoby:

·  osobním převzetím Kupujícím ve Výdejním místě zvoleném Kupujícím, a to v otevírací době příslušného Výdejního místa uvedené na Webových stránkách Prodávajícího v sekci E-shopu;

·  prostřednictvím kurýrní služby PPL či Zásilkovna.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud není jinak stanoveno na základě zvláštního ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím, veškeré zboží prodávané Prodávajícím lze doručit pouze v rámci členských států Evropské unie.

5. Cena dopravného za objednané zboží je uvedena na Webových stránkách Prodávajícího v sekci E-shopu dle způsobu dopravy.

6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je Kupující povinen uhradit nutné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. nutné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

VIII.  Právo Spotřebitele odstoupit od Kupní mlouvy

1. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že toto právo výslovně nenáleží osobám, které nejsou Spotřebiteli.

2.  Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 14 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba – jiná než dopravce – převezme poslední dodávku zboží).

3.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy (není to však jeho povinností), v takovém případě potvrdí Prodávající Spotřebiteli v textové podobě bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku.

5. Spotřebitel bere na vědomí, že je-li společně se zbožím Spotřebiteli Prodávajícím zdarma poskytnut bonus či dar, je příslušná darovací smlouva mezi Spotřebitelem a Kupujícím uzavírána s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy na zboží, v souvislosti s níž byl Spotřebiteli poskytnut dar či bezplatný bonus, pozbývá příslušná darovací smlouva účinnosti a Spotřebitel je v souladu s čl. V. odst. 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek povinen spolu se zbožím z Kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i dar či jiný zdarma poskytnutý bonus.

6. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) Občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu. Dále podle § 1837 písm. g) Občanského zákoníku není možné odstoupit od smluv o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických nebo zdravotních důvodů již zboží, jehož obal Spotřebitel otevřel, proto není možné vrátit.

IX.  Důsledky odstoupení od Kupní smlouvy

1. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, vyjma nákladů na dodání, jež hradí Spotřebitel sám. Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen navrátit Spotřebiteli příslušnou platbu dříve, dokud neobdrží vrácené zboží nebo dokud prokáže Spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

·  Převzetí zboží.

Spotřebitel je povinen zboží v neporušeném uzavřeném obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat na kontaktní adresu Prodávajícího Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel Prodávajícímu odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

·  Náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel si ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel není oprávněn vracet zboží na dobírku, pokud tak přesto učiní, není Prodávající oprávněn toto zboží převzít.

2.   Prodávající Spotřebitele upozorňuje, že jeho výše uvedené právo na odstoupení od Kupní smlouvy nelze chápat jako jeho možnost bezplatně si zboží půjčit a vrátit zpět, a to vzhledem k nebezpečí ztráty práva Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy podle § 1837 písm. g) Občanského zákoníku, pokud by otevřením uzavřeného obalu zboží z obalu vyňal. Spotřebitel má právo v případě, že hodlá účinně odstoupit od Smlouvy, se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, aby vracené zboží v uzavřeném obalu nebylo jakkoliv poškozeno, opotřebeno, znečištěno či byť jen částečně spotřebováno.

3. Při vracení zboží Spotřebitel společně se zbožím přiloží kopii dodacího listu, fakturu, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, písemné vyjádření o odstoupení od Kupní smlouvy (lze použít formulář, který je přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek.

X. Právo Prodávajícího odstoupit od Kupní mlouvy

1. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy nebo její části odstoupit v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Kupujícím objednaného zboží nebo došlo k technické chybě v Internetovém obchodě, kde byla zcela zjevně chybně uvedena cena zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Odstoupení od kupní smlouvy je vůči Kupujícímu účinné okamžikem jeho doručení Kupujícímu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části v případech, kdy tak stanoví zákon, nebo v případech uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

XI.  Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

2. Prodávající v souladu s ustanovením § 2161 Občanského zákoníku odpovídá Kupujícímu, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy Kupujícímu věc převzal,

·  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,

·  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

·  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. V souladu s ustanovením § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu ke Kupujícímu platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí

·  u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

·  na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

·  u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím,

·  vyplývá-li to z povahy věci.

5. V souladu s ustanovením § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li věc vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku vymezené v odst. 2 tohoto článku, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměru součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6. V souladu s ustanovením § 2170 Občanského zákoníku platí, že práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vady, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, tj. zejména neodbornou manipulací se  zbožím prováděnými Kupujícím.

7. V souladu s ustanovením § 1972 Občanského zákoníku se práva z vadného plnění uplatňují u Prodávajícího, a to buď osobně v sídle Prodávajícího, nebo zasláním zboží s popisem shledávané vady na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.

8. Prodávající rozhodne o reklamaci Kupujícího ihned po převzetí předmětného zboží, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne převzetí předmětného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

9. Uzná-li Prodávající reklamaci zboží za oprávněnou, nahradí bezodkladně Kupujícímu veškeré náklady, které mu vznikly s dodáním zboží do sídla Prodávajícího, a to bezhotovostním převodem na účet Kupujícího, jež mu Kupující sdělí.

XII. Licenční podmínky, práva duševního vlastnictví.

Uzavřením kupní smlouvy na zboží nenabývá Kupující žádná práva duševního vlastnictví k právům Prodávajícího na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Kupující dále není oprávněn vytvářet odvozená díla na základě zakoupeného zboží nebo zboží vystaveného na Webových stránkách. Dále není Kupující bez výslovného souhlasu Prodávajícího jakkoliv oprávněn využívat ochranné známky, loga, grafiky a názvu Prodávajícího.

XIII. Změny Všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nejsou neměnné. Nesouhlasí-li Kupující s kteroukoli jejich částí, má právo Prodávajícího kontaktovat a sdělit mu svůj protinávrh, resp. připomínky k těmto Všeobecným obchodním podmínkám. Uzavřou-li Smluvní strany samostatnou písemnou smlouvu, bude mít znění takové smlouvy přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. Při výkladu těchto Všeobecných obchodních podmínek se použije i praxe, která bude mezi Smluvními stranami zavedena, avšak ani taková praxe není způsobilá sama o sobě text (podmínky) těchto Všeobecných obchodních podmínek změnit.

2. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se prodeje a služeb poskytovaných Prodávajícím příležitostně měnit, zejména z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn Služeb. Prodávající je zejména oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů země, v níž dochází k prodeji a poskytování služeb Prodávajícím.

3. Svým dalším využitím Internetového obchodu poté, kdy došlo ke změně těchto Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky vyjadřuje Kupující svůj souhlas se změněným zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně se změněným zněním Zásad zpracování osobních údajů.

4. Prodávající se zavazuje zprávu o změnách podmínek zveřejňovat na svých webových stránkách. Změny nebudou uplatňovány zpětně, tedy pro Kupujícího je závazné takové znění Všeobecných obchodních podmínek, jaké bylo účinné v době odeslání objednávky na zboží, a nebudou nabývat účinnosti dříve než 15 dnů po uveřejnění. Změny provedené z právních důvodů však nabývají účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami nebude Kupující souhlasit, je povinen Internetový obchod přestat využívat.

5. Kupující se zavazuje znění Všeobecných obchodních podmínek pravidelně kontrolovat.

XIV.  Doručování

1. Doručovací adresou Prodávajícího je adresa Španělská 10, 120 00 Praha 2.

2.  Jakákoli zásilka zasílaná Prodávajícímu se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Prodávajícím. Nepřevezme-li Prodávající zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

3.  Doručovací adresou Kupujícího je adresa, kterou daný Kupující uvedl při své registraci, resp. při zřízení svého uživatelského účtu, při vyplňování objednávkového formuláře, popřípadě jiná adresa, kterou Kupující Prodávajícímu následně sdělí nebo uvede v nastaveních svého uživatelského účtu.

4.  Jakákoli zásilka zasílaná Kupujícímu se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí Kupujícím. Nepřevezme-li Kupující zásilku na své doručovací adrese, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu k nedoručení zásilky došlo (tj. zásilka se považuje za doručenou i v případě, že se adresát odstěhoval apod.).

5.  Výše uvedené způsoby nevylučují doručování zásilek jinými způsoby, které umožňuje právní řád, tj. např. prostřednictvím datové schránky.

6.  Smluvní strany spolu komunikují ohledně zboží, práva z vadného plnění apod. také prostřednictvím e-mailu.

XV.            Rozhodné právo a soudní příslušnost.

1.      Tyto Všeobecné obchodní podmínky a užívání Internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky. Kolizní normy se nepoužijí, pokud je však jejich použití nezbytné, použijí se ve smyslu umožňujícím aplikaci (užití) českého právního řádu v co nejširším rozsahu.

2.      Využitím Internetového obchodu Kupující vyjadřují svůj souhlas s výše uvedenou volbou právního řádu, pokud takový souhlas mohou platně dát. Prodávající pak s takovou volbou rovněž souhlasí.

3.      Kupující přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek vyslovuje v nejširším možné rozsahu souhlas s tím, že veškeré soudní spory mezi Smluvními stranami budou řešeny soudy České republiky, a to Městským soudem v Brně, popřípadě u Krajským soudem v Brně, v závislosti na věcné příslušnosti.

XVI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že je k prodeji zboží oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Prodávající si i v souvislosti s komunikací na dálku neúčtuje žádné náklady.

3.  Spotřebitel je oprávněn se se svými případnými stížnostmi obrátit přímo na Kupujícího.

4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: coi.cz , www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: podatelna@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo u Prodávajícího, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými etickými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7. Veškeré další informace a skutečnosti, k jejichž sdělení Spotřebiteli je Prodávající povinen dle ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku a které nejsou zřejmé z příslušných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, vyplývají z konkrétní objednávky učiněné Spotřebitelem prostřednictvím Internetového obchodu.

8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Dnem zveřejnění těchto Všeobecných obchodních podmínek se ruší platnost předchozích Všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění Všeobecné obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené dříve podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek bude zveřejněno na Webových stránkách Prodávajícího.

9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Zvláštní ujednání s Kupujícím učiněná v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

10. Veškeré informace o zboží umístěném na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

11. Kontaktní údaje pro uplatnění práv Spotřebitele:

CB21 Pharma, s.r.o., IČO 075 63 094, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, email: eshop@cb21pharma.com

12.  Všeobecné obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.

13.  Bude-li uživatel Internetového obchodu tyto Všeobecné smluvní podmínky porušovat a nebude-li Prodávající na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se Prodávající vzdával jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jeho práv).

14. Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

15. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek, který však netvoří jejich podstatnou náležitost, je nebo se stane nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

16. Vyjádří-li Kupující svůj nesouhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, není oprávněn Internetový obchod dále využívat, ledaže se s Prodávajícím dohodne jinak.

17. Kupující bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany Prodávajícího výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi Smluvními stranami, oprávněn Internetový obchod využívat a uzavírat smlouvy s Prodávajícím dle těchto nezměněných Všeobecných obchodních podmínek.

18. Práva a povinnosti dle těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy Kupující přestane Internetový obchod využívat.

19. K uzavření kupní smlouvy dle těchto Všeobecných obchodních podmínek může dojít ve všech jazykových verzích uveřejněných na Webových stránkách. V případě rozporu mezi více jazykovými verzemi těchto Všeobecných smluvních podmínek je rozhodující jejich český text.

20. Nároky na smluvní pokuty dle těchto Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.

 

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb. (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

CB21 Pharma, s.r.o.,

IČO 075 63 094,

se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108810
adresa pro doručování je Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7
kontaktní e-mail: eshop@cb21pharma.com

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb(*)

Datum objednání(*)/ datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis Spotřebitele/Spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)